Patientforsakringen_LOF.gif

Patientskadenämnden

Patientskadenämnden ska avge rådgivande yttranden i ärenden om ersättning enligt patientskadelagen som hänskjutits till nämnden av patient eller annan skadelidande, vårdgivare, försäkringsgivare eller domstol. I sådant ärende får nämnden också yttra sig över skadeståndsrättsliga krav från patienten eller annan skadelidande.

 

Nämnden får även avge rådgivande yttranden över ersättningsfall där skadan inträffat före patientskadelagens ikraftträdande och där fråga är om tillämpning av ersättningsbestämmelserna för patientförsäkring vid behandlingsskada.

 

Nämnden ska verka för en enhetlig och rättvis tillämpning av patientskadelagens regler om patientskadeersättning.

 

Patientskadenämndens yttrande ska vara skriftligt och avges utan kostnad för skadelidande.

 

Patientskadenämnden består av ordförande och sex andra ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de andra ledamöterna ska tre företräda patienternas intressen, en vara medicinskt sakkunnig, en vara väl förtrogen med personskadereglering hos försäkringsgivare (försäkringsgivarledamot) samt en ha särskild kunskap om verksamhet som rör hälso- och sjukvård. Det ska finnas en eller flera ersättare för ordföranden och övriga ledamöter.

 

Regeringen utser ordförande och fem andra ledamöter jämte ersättare för dessa. Försäkringsledamoten och ersättare för denne utses av Patientförsäkringsföreningen.

 

Arbetsordningen för patientskadenämnden fastställs av regeringen.

 

Kontaktuppgifter

Patientskadenämnden

Box 24127

104 51 Stockholm

Hemsida: www.patientskadenamnden.se

 

Kontorsadress:

Karlavägen 108

telefon: 08-522 787 44

fax: 08-661 37 02

 

Läs mer om hur du går till väga när du inte är nöjd med vårt beslut.

 

 


© Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag      

e-post: info@patientforsakring.se ǀ telefon: 08-551 010 00